Grupy i wspólnoty /

Straż Honorowa NSPJ i NSNMP

Straż Honorowa NSPJ i NSNMP

Opiekun: ks. Proboszcz
Spotkania: piątek, godz. 17:30

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

 

NIECH ŻYJE JEZUS!

Na zawsze w sercach naszych.

Tymi słowami pozdrawiają się członkowie Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to okrzyk: nadziei i miłości, miłości i wynagrodzenia.

 

Parafialną wspólnotę Straży Honorowej NSPJ  tworzy obecnie grupa 26 osób.

Opiekunem duchowym jest Ks. Proboszcz Marcin Czerepak.

Liderką – Krystyna Wróblicka.

Członkowie wspólnoty spotykają się w trzecie soboty m-ca o godz. 15-tej na modlitwie „Koronką do Miłosierdzia Bożego”, a w salce na plebanii omawiają zadania i sprawy bieżące.

Przyłącz się do nas!

Zapisy do Straży Honorowej NSPJ – każdego dnia u Ks. Proboszcza lub zelatorki. 

We  wspólnocie łatwiej:

 • wzrastać w miłości Boga i bliźniego,
 • apostołować,
 • czynić dobro,
 • uświęcać się.

„Jakże bardzo potrzebny jest w Kościele zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nieodwzajemniona.” (Bł. Jan Paweł II).

 

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Co to oznacza?

Po polsku mówimy: trzymać straż. To znaczy być blisko. To znaczy być czujnym i gotowym do obrony kogoś lub czegoś, co dla nas stanowi wartość, co uznajemy za skarb, za rzecz czy osobę  najważniejszą. Być w bliskości tego Skarbu – jest  pierwszym i podstawowym zadaniem Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Początki

Już ze szczytów Kalwarii Zbawiciel błogosławi pierwszej Straży Honorowej – duszom miłującym, wiernym i heroicznym, które trwały u stóp krzyża.

Już wtedy też były dwa przeciwstawne obozy:  nienawiść i miłość.

Rzymska straż obrzucała szyderstwami i przekleństwem Chrystusa konającego na krzyżu. Wydawało im się, że książe tego świata odniósł zwycięstwo, tymczasem był bliski klęski. Obok krzyża Chrystusa czuwała także inna Straż – w uwielbieniu, łzach żalu i miłości oraz wierności, poświęceniu i ofierze. Była to Maryja – matka Jezusa, Jan – ukochany uczeń, Maria Magdalena – rozmiłowana w Chrystusie.

Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusa jako organizacja powstała stosunkowo niedawno: 13 marca 1863 roku w święto Pięciu Ran Zbawiciela, w klasztorze Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (SS. Wizytek ) w Bourg we Francji.

Boskie Serce Jezusa natchnęło myślą założenia tego  Dzieła siostrę Marię od Najświętszego Serca ( Konstancję Bernaud ) i ją użyło jako narzędzie do rozszerzenia Straży Honorowej na cały świat.

 

Cel

Celem Straży Honorowej jest wynagradzanie i pocieszanie Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jak Je pocieszać?

Oddając Mu  cześć, miłość, wynagrodzenie, jak to jest wypisane na sztandarach Straży Honorowej.

Cześć – głosząc Jego królewską godność i rozszerzając Jego królestwo wśród ludzi.

Miłość – przez oddanie serc naszych Sercu Jezusa, tak dobremu, miłującemu a opuszczonemu.

Wynagrodzenie – przez praktykowanie cnót chrześcijańskich, a zwłaszcza pokuty i gorliwości, wynagradzając Bogu za zniewagi, jakie Mu wyrządzają grzechy ludzkie.

 

Przedmiot

Najświętsze Serce Jezusa, pełne nieskończonej miłości, jest głównym przedmiotem czci Straży Honorowej. Adoruje ona w sposób szczególny zranione Serce Jezusa, które przez wylanie Krwi dało ostatni dowód swojej miłości.

Czci więc to Boskie Serce, widzialnie zranione włócznią na krzyżu i codziennie ranione niewidzialnie: zapomnieniem, niewdzięcznością i grzechami ludzkimi.

 

Obowiązki członka Straży Honorowej  NSPJ:

 • wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym,
 • brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowo lub indywidualnie),
 • brać udział we Mszy św. wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca,
 • szerzyć kult Najświętszego Serca  Pana Jezusa,
 • nawiedzać Najświętszy Sakrament,
 • brać udział w  comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

 

Obietnice Pana Jezusa przekazane  św. Małgorzacie Marii Alacoque dla czcicieli Jego Boskiego Serca:

 1. Udzielę im wszystkich łask potrzebnych w ich stanie.
 2. Obdarzę  pokojem ich rodziny.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich cierpieniach.
 4. Stanę się ich bezpiecznym schronieniem w życiu, a zwłaszcza przy śmierci.
 5. Będę  hojnie błogosławił wszystkim ich przedsięwzięciom.
 6. Grzesznicy znajdą w  moim Sercu źródło i niezgłębione morze miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwe.
 8. Dusze gorliwe dojdą  w krótkim czasie  do wysokiej doskonałości.
 9. Będę błogosławił domy, w  których obraz  mego Najświętszego Serca będzie umieszczony i  otoczony czcią.
 10. Kapłanom dam  moc kruszenia najzatwardzialszych serc.
 11. W moim sercu  zapiszę imiona osób, które  będą  rozszerzać to nabożeństwo i nigdy z Niego nie zostaną wymazane.
 12. WIELKA  OBIETNICA : Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mego, że wszechmocna  moja  miłość da łaskę pokuty przy śmierci tym wszystkim, którzy przez dziewięć  kolejnych pierwszych piątków miesiąca przystępować  będą do Komunii św. tak, że nie zejdą  z tego świata w niełasce mojej, ani bez   Sakramentów  św. i w ostatniej godzinie bezpieczne znajdą schronienie w  moim Sercu.

Zapewne  wszyscy odczuwają, ile boleści zawierają słowa Zbawiciela:” Szukałem, kto by mnie pocieszył, a nie znalazłem”. Ta skarga Jezusa odnosi  się przede wszystkim do niewypowiedzianych cierpień w Ogrójcu i na Kalwarii.

Trzeba o nich ciągle pamiętać, tak  jak Bóg Ojciec patrzy na Ofiarę Baranka wciąż  się dokonującą  za  ludzkie grzechy.

 

Arcybractwo Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi.

 Celem  tego stowarzyszenia jest:

 1. Ożywiać w członkach Straży żarliwe, autentyczne nabożeństwo  do Niepokalanego Serca Maryi.
 2. Stawiać im przed oczy Maryję jako wzór, by pociągnięci przykładem Jej cnót, starali się naśladować Ją własnym życiem.

W naszej parafii ta wspólnota modlitewna założona została w maju 2011r.

Opiekunem duchowym jest Ks. Proboszcz Marcin Czerepak.

Liderką  -  Krystyna Wróblicka.

Spotkania  członków Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi odbywają się wspólnie z Arcybractwem Straży Hon. NSPJ  -  jeden raz w miesiącu, w III soboty  miesiąca  i  rozpoczynają się o godz. 15 –tej  w kościele „Koronką  do Miłosierdzia Bożego”.

Zapisy do wspólnoty – codziennie u Ks. Proboszcza lub zelatorki.

Dlaczego warto wstąpić do  Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi?

Każdy musi przyznać, że dołożył swoją cząstkę do męki naszego Zbawcy i łez Matce Jego i naszej. Maryja cierpiała wraz z  Synem dla wynagrodzenia za grzech. Niepokalane Serce Maryi pragnie nam dopomóc  do głębszego zrozumienia mocy cierpienia, przejaśnionego łaską spływającą z Krzyża Chrystusa.

Matce Bożej i naszej Matce winniśmy oddawać  miłość i cześć, okazywać swoją wierność  przez szerzenie kultu Jej Niepokalanego Serca.

Czynić  to możemy indywidualnie  lub m.in. we wspólnocie Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi.

Hasło  Arcybractwa Niepokalanego Serca Maryi w Polsce:

„PRZYJDŹ  KRÓLESTWO TWOJE  PRZEZ  NIEPOKALANE  SERCE  MARYI”.

 

Wspólnota Adoracji Nocnej Najświętszego Serca Jezusa w Rodzinie.

Istnieje w parafii Miłosierdzia Bożego od maja 2011r. – obecnie liczy 27 osób.

Opiekunem duchowym jest Ks. Proboszcz Marcin Czerepak, liderką – Krystyna Wróblicka.

Wspólnota podlega Krajowemu Centrum Adoracji Nocnej Najświętszego Serca Jezusa w Rodzinie  przy klasztorze Sióstr Wizytek w Jaśle.

Zapisy – u ks. Proboszcza lub zelatorki Krystyny Wróblickiej, która rozprowadza materiały pomocne w modlitwie.

Dlaczego warto należeć do tej wspólnoty?

Adoracja Nocna Najświętszego Serca Jezusa w Rodzinie jest jedną z odpowiedzi na powszechny obowiązek wynagrodzenia Bożemu Sercu za grzechy nasze i naszych bliźnich. Mamy wynagradzać za odrzucenie  miłości i dobroci Boga.

Założyciel, o. Mateo  Crawley-Boeyey nadał  modlitwie wynagradzającej formę adoracji czyli oddawania Bogu chwały i dziękczynienia.

W czasie jej odprawiania rozważamy tajemnice  wiary oraz „wielkie dzieła Boże”, które  Opatrzność dokonuje w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

Adorację  wynagradzającą  o. Mateo wprowadził  do ognisk domowych, aby stała się  środkiem ewangelizacji i uświęcania rodzin.

Członkowie  Adoracji Nocnej Najświętszego Serca Jezusa w Rodzinie odprawiają w swoim mieszkaniu, raz  w miesiącu, w nocy – jedną godzinę modlitewnego czuwania w duchu wynagrodzenia, pokuty i miłości.


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM